วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 8


ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1), (2), (3) และ (4)

(1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
.................................................................
(2) ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ  เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง
.................................................................
(3) คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯ ในภาวะค่าครองชีพ
สูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ  อัตราร้อยละ 4 หากอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
.................................................................(4) ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปี
จึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ  ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 10,770 บาท
.................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น