วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 7


1) ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้
1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด
ตอบ ประกาศใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2546 และบังคับใช้เมื่อ 12 มิถุนายน 2546
.................................................................
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง
ตอบ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
.................................................................
3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
ตอบ  (1) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
     (2) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
     (3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
.................................................................
4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
ตอบ  (1) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
     (2)ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
     (3) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
     (4) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
     (5) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
     (6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     (7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     (8) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
     (9) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
    (10) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
    (11) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย (ก) - (ญ)
    (12) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ
    (13) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมาตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
    (14) กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
    (15) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
       
นอกจากนี้คุรุสภามีอำนาจกระทำกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
          (1) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
          (2) ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
          (3) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
          (4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
.................................................................
5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด
ตอบ  (1) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
     (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
     (3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินการของคุรุสภา
     (4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา
     (5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)
.................................................................
6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน
ตอบ  คณะกรรมการคุรุสภามี 39 คน ประธานกรรมการ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย
.................................................................
7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย
ตอบ  (1) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
     (2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
หรือดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการขึ้นไป
.................................................................
8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
ตอบ  (1) บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
     (2) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
     (3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔
     (4) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
     (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมกาคุรุสภา
     (6) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่อง (ก) – (จ)
     (7) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
     (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุรุสภา
     (9) พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
.................................................................
9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ
ตอบ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมี 16 คน ประธานกรรมการ รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา มีหน้าที่ดังนี้
     (1) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
     (2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     (3) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากำหนดมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในใบประกอบวิชาชีพ
     (4) ส่งเสริม ยกตัวอย่าง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
ในข้อบังคับของคุรุสภา
     (5) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
     (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
     (7) พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
.................................................................
10. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
ตอบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี
.................................................................
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ  วิทยากร ผู้สอนตามอัธยาศัย ครูฝึกสอน ผู้บริหารระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้บริหารระดับปริญญาทั้งภาครัฐและเอกชน
.................................................................
12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
ตอบ   (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
      (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
      (3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
.................................................................
13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร
ตอบ  อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพ
ที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด
.................................................................
14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
ตอบ  (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
     (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
.................................................................
15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
ตอบ     (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
        (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
        (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
        (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
        (5) จรรยาบรรณต่อสังคม
.................................................................
16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
ตอบ     (1) ยกข้อกล่าวหา
        (2) ตักเตือน
        (3) ภาคทัณฑ์
        (4) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
        (5) เพิกถอนใบอนุญาต
.................................................................
17. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภท ประกอบด้วย
ตอบ  สมาชิกคุรุสภามี 2 ประเภท คือ
      (1) สมาชิกสามัญ
      (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์
.................................................................
18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
ตอบ  (1) ตาย
     (2) ลาออก
     (3) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 59 สำหรับกรณีสมาชิกสามัญ
     (4) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
     (5) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
.................................................................
19. สกสค. ย่อมาจาก อะไร
ตอบ  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแลละบุคลากรทางการศึกษา
.................................................................
20. สกสค. มีกี่คน ใครเป็นประธาน
ตอบ  สกสค. มี 21 คน ประธาน คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.................................................................
21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร
ตอบ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.................................................................
22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
ตอบ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.................................................................
23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ. สภาครูฯ 2546 คือ ใคร
ตอบ  นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
.................................................................
24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร
ตอบ  (1) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 600 บาท
     (2) ค่าต่อรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
     (3) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 300 บาท
     (4) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 400 บาท
     (5) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
.................................................................

2) ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1. นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร
ตอบ  วิชาชีพ เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่น ละมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพ
.................................................................
2. วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร
ตอบ  วิชาชีพควบคุม เป็นวิชาชีพขั้นสูงที่จะต้องสร้างพลเมืองที่ดีให้ประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจะต้องสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งสิ้นเป็นส่วนหนึ่งของ  วิชาชีพทางการศึกษา
.................................................................
3. การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร
ตอบ   1. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามที่คุรุสภากำหนด ผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือสถานศึกษาที่ผู้รับไม่ได้รับใบอนุญาต
เข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา จะได้รับโทษตามกฎหมาย
      2. ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความชำนาญการตามระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
      3. บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิ กล่าวหา หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้
      4. เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ และผู้ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้
.................................................................
4. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้านประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาควบคุม นั้นเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ
    ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
    1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
.................................................................
5. ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย
ตอบ  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่
จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
.................................................................
6.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ    มาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนมีความเหมือนกัน
ค่อนข้างมากในเรื่องของการทำปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อเน้นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนของครูผู้สอนจะเน้นในเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติตนเองในวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่
.................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น